ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
STUDY & CONSTRUCTION TECHNICAL COMPANY